CYKLO-MARKET Day by Night 2017

Přihláška

Typ závodu: Pár

První závodník
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Číslo popisné:
Město:
PSČ:
Rok narození:
Kontaktní email:
Klub:
Kategorie:
Osobní kategorie:
 
Druhý závodník
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Číslo popisné:
Město:
PSČ:
Rok narození:
Kontaktní email:
Klub:
Kategorie:
Osobní kategorie:
 
Obecná pravidla:
Podmínkou účasti je zaplacené startovné a řádně vyplněná přihláška. Startovné zaplaťe do 3 dnů převodem dle instrukcí ze stránky závodu.
Účastník odesláním této elektronické přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že :
  • bere na vědomí, že se závody konají za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.
  • závodu se účastní na vlastní nebezpečí a v cyklistických závodech s ochrannou přilbou
  • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
  • mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
  • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
  • souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomuto účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.